O equipo decanal do centro está composto polos seguintes membros:

Decano

Secretario do centro

Vicedecanos/as

Secretaría do decanato