Procesos Estratéxicos

Dirección estratéxica (DE)

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico 06/07/2015
DE-02 P1 Seguimento e medición
Anexo 1: Ficha indicador
Anexo 2: Petición do indicador
Anexo 3: Panel de indicadores
06/07/2015
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección
Anexo 1: Informe de revisión pola dirección
06/07/2015

 

Xestión da calidade e mellora continua (MC)

Código Procedemento Aprobación
MC-02 P1 Xestión das queixas, suxestións e parabéns
Anexo 1: Formulario electrónico de queixas, suxestións e parabéns
Anexo 2: Formato de respostas as queixas, suxestións e parabens
06/07/2015
MC-05 P1 Medición da satisfacción dos grupos de interese
Anexo 1: Plan Anual de Avaliación da satisfacción das usuarias/usuarios
Anexo 2: Ficha Técnica
04/06/2021

 

Procesos Clave

Xestión académica (AC)

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Accesos e admisión 15/04/2016
AC-0201 P1 Matrícula 15/04/2016
AC-0401 P1 Expedición de títulos 15/04/2016

 

Docencia (DO)

Código Procedemento Aprobación
DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais 15/04/2016
DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións 05/11/2013
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 05/11/2013
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza 31/10/2017
DO-0202 P1 Promoción das titulacións 05/11/2013
DO-0203 P1 Orientación ao alumnado e atención ás necesidades específicas de apoio educativa 08/07/2021
DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas 05/11/2013
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 05/11/2013
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 04/06/2021

 

Procesos Soporte

Xestión do persoal (PE)

Código Procedemento Aprobación
PE-01 P1 Xestión do PAS 31/10/2017
PE-02 P1 Xestión do PDI 31/10/2017

 

Xestión documental (XD)

Código Procedemento Aprobación
XD-01 Control de documentos 05/11/2013
XD-02 Control dos rexistros 05/11/2013

 

Xestión de infraestrutura e ambiente de traballo (IA)

Código Procedemento Aprobación
IA-01 Xestión dos recursos materiais e dos servizos 08/07/2021